برگزاری رویداد ایده پردازی در دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان

گالری

سخران رویداد

در این رویداد مدیرعامل ققنوس سخنرانی را انجام داده است.

پیمایش به بالا