رویداد چگونه اختراع خود را بفروشیم؟
رویداد آینده پژوهی سازمانی و اهمیت این فعالیت در به وجود آمدن پایداری
رویداد چالش های جانشین پروری نسل Z
رویداد مادرانه فناورانه
برگزاری رویداد ایده پردازی در دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان
شتاب دهنده ققنوس لوگو
آغاز همکاری ققنوس با دانشگاه های گلپایگان
پیمایش به بالا